A 2015-ös NTP pályázat szakmai beszámolója

A Heller Farkas Szakkollégium működésének alapját képezik a szervezet által az év során szervezett szakmai programok. Kiemelkedő jelentőségűek a tagság és az érdeklődő egyetemisták számára is elérhető kurzusok. Ezek mellett nagyszerű lehetőséget biztosítanak az egyéb szervezetek által szervezett konferenciák, melyek által a résztvevők szakmai fejlődése, illetve a látókörbővítés egyaránt biztosított. Ezen cél elérése akkor lehet a legsikeresebb, ha Szakkollégiumunk tagjai az adott területen kimagasló tudású szakemberek előadása által valósíthatják ezt meg.

Az NTP-SZKOLL-15-0047 azonosítójú pályázaton elnyert összeg jelentős részét fordítottuk ennélfogva konferencialátogatásra, illetve kurzusaink oktatóinak javadalmazására. Szakkollégiumunk hat tagja a Portfolio.hu által megrendezett Befektetés 2016 című konferencián vett részt. A konferencián elhangzott előadásokról készített összefoglaló az alábbiakban olvasható. Az önök által elnyert összegből ezen felül három kurzust sikerült megvalósítanunk (Trader kurzus, Retorika kurzus, illetve Haladó makroökonómia kurzus), melynek tematikái alább olvashatók. Ezen felül szokásos éves kiadványunkat, és egy, a kurzusaink technikai színvonalát emelő hangfalat finanszíroztunk a pályázati pénzből.

Kurzusaink
Trader kurzus
A kurzus célja: A kurzus célja, hogy tőzsde iránt érdeklődő számára ismertesse a befektető/kereskedő gyakorlatban alkalmazott módszerekeit és éles kereskedésre készítse fel a kurzus hallgatóit. A kurzus rövidsége ellenére a résztvevők “profi megrendelővé” váltak, képesek eligazodni a pénzügyi piacok között, mint egyéni befektető. A kurzus folyamán a kereskedést mikroökonómiai szempontból kezdték megközelíteni, majd a kurzus alkalmak előrehaladtával megismerkedhettek a technikai elemzéssel, derivatív piacokkal, kockázatkezeléssel, portfolió felépítéssel, majd a legvégén a kereskedési eredmények értékelésének módszertanával.
Követelmény: Házi feladatok elkészítése, olvasmányok tanulmányozása, illetve szóbeli záróvizsga.
Diasor megtekintése

kep

kep

Haladó makroökonómia kurzus
A kurzus célja: A gazdaságpolitikai döntések előkészítésében alkalmazott makroökonómiai modellek számszerűsítése összetett numerikus algoritmusok alkalmazását és szofisztikált ökonometriai becslési eljárások alkalmazását igényli. A modellek többnyire az ún. DSGE modellek családjába tartoznak, amelynek matematikai háttere sokszor elfedi a modellek felépítését és megnehezíti az eredmények értelmezését. Ebben a kurzusban arra tettünk kísérletet, hogy kisméretű DSGE modellek példáján keresztül nem csak egyszerűen a modell egyenleteit tárgyaljuk és elvi síkon annak a konklúzióit, hanem a numerikus implementálás részleteit, a programozás és a kalibrálás vs. becslés kérdései is terítékre kerültek.
A kurzus keretében elsősorban David Romer: Advanced Macroeconomics könyvének vonatkozó fejezetei (RBC illetve DSGE modellek) kerültek tárgyalásra, kiegészítve néhány cikk, tanulmány anyagával. A pontos olvasnivaló mindhárom alkalomra ki lett jelölve már előre. A tananyag elsajátítása intenzív tanulást igényelt, amelyet házi feladatok ösztönöztek. A modelleket ún. Dynare programmal programoztuk. A Dynare előzetes ismerete nem volt szükséges, azonban minimális MATLAB (vagy OCTAVE) ismeretekigen. A kurzust végül tömbösítve tudtuk megvalósítani.

Követelmény: A kurzus végeztével 15-20 perces prezentációt kellett tartani egy önállóan feldolgozott makroökonómiai modellel kapcsolatos munka (programozás, becslés, eredmények, irodalmazás) eredményeiről.
Diasor megtekintése

kep

kep

Retorika kurzus
A kurzus célja: Mindannyiunk számára fontos, de a közgazdászvilágban egyenesen elengedhetetlen, hogy megfelelő módon, hatásosan tudjuk kifejteni érveinket, gondolatainkat. Hogy a tisztelt publikum előtt a megfelelő kiállással és magabiztossággal győzzük meg igazunkról a hallgatóságot. Ezen előadáskészséget kívánta fejleszteni ez a kurzus, több hasznos praktikával, stratégiával és tudatossággal felvértezve a résztvevőket, akik a foglalkozások során gyakorlati feladatok megoldásával fejleszthették retorikai képességeiket. A kurzus folyamán nagy hangsúlyt helyeztünk az interaktivitásra, illetve az egymás szónoklataiból való tanulásra is. Előadónk és oktatónk Balázs Géza, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője volt.

Követelmény: A kurzus rendszeres készülést igényelt a hallgatóktól, melynek legfőbb része a rendszeres beszédírás és a beszédek begyakorlása volt óra előtt. A saját megnyilvánulás mellett szükséges volt a többiekre való figyelem is órák alatt, ugyanis mindenki számára fontosak a beszédét illető lényeges észrevételek, reflexiók. A vizsgaalkalom ebből a szempontból különbözött, ekkor ugyanis a kurzust vezető tanár értékelte egyedül a hallgatók teljesítményét egy előre meghatározott témában megtartott beszédjük után, és minősítette ezzel az egész kurzuson való fejlődésüket. A kurzustartó a pótalkalom minden szakasza után külön értékelte a hallgatók teljesítményét. Két kurzuszáró beszédet CD-n mellékeltünk a beszámolóhoz.

kep

kep

Befektetés 2016
A portfolio.hu által megrendezett Befektetés 2016 címet viselő konferencia 2016. március 22-én került megrendezésre a budapesti Continental Zara Hotelben. A program két blokkban került megvalósításra.
A nyitóelőadást Adam Lessing, a Fidelity Worldwide Investment igazgatója tartotta „Sakk-matt a piacoknak?” címmel. Előadásában törekedett a befektetési piac helyzetének rövid áttekintésére, a válság, illetve az abból való felépülés hatásának hangsúlyozására. Ismertette a ZIRP (Zero Interest Rate Policy) indukálta változásokat a vállalatok magatartásában, majd felhívta a figyelmet az egyes mutatók által elfedett információkra. Kiemelte, hogy a piac jelzéseire való odafigyelés kulcsfontosságú, éberségre intette a befektetőket. Megemlítette a kötvénypiac remek kondícióit is, ezáltal az M&A tevékenység katalizálódását jósolta. Fontos szempontként említette a valuták egymáshoz képesti le-, illetve felértékelődését, meglátása szerint jelenleg ezeknek a folyamatoknak a fő haszonélvezője Európa és Japán. Előadása végén példákat hozott pár nagyvállalat befektetési struktúrájának megváltozására és az ezzel járó értékváltozásra.

A nyitóelőadást követően Franz Josef Loerch, a JP Morgan portfóliómenedzsere beszélt az európai kötvénypiac helyzetéről. Az európai fókusz mellett kitért Japán, Kína és az Egyesült Államok kötvénypiacának értékelésére is. Öt olyan tényezőt ismertetett, ami nagy lehetőségeket rejt. Ezek közül elsőként az energiaárak eséséről és az ezzel összefüggő növekvő európai hozamokról beszélt, majd az európai bankok tőkeáttételének csökkenését és szabályzatuk szigorítását emelte ki. A termékek közül a periférikus helyzetű önkormányzati kötvényekbe és a hosszú távú vállalati kötvényekbe való befektetés pozitív hatásait hangsúlyozta.

A harmadik előadást Corrado Gaudezzi, az Eurizon Capital kvantitatív kutatásokért felelős igazgatója tartotta. Előadásának fő kérdése az volt, hogyan érhetünk el magasabb hozamot alacsonyabb kockázat mellett. Hangsúlyozta, hogy hosszú távon a részvény bizonyul a legjobb befektetésnek, ennek kapcsán kitért a hosszú táv pontosabb definiálására. Végül a diverzifikáció fontosságára és lehetséges buktatóira hívta fel a figyelmet.
A blokkot egy panelbeszélgetés zárta, amely keretében az előző három előadó mellett Elek Péter, a Dialóg Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A beszélgetés során a piacon bekövetkező várható változásokat próbálták felvázolni. Kiemelték a kínai gazdasági növekedés lassulásának hatását; a hatás mértékét nehezen megbecsülhetőnek tartották, azonban hangsúlyozták a lassulás természetes voltát és ezek alapján a pánikot eltúlzottnak érezték. Kitértek a nyersanyagárak változása által indukált hatásokra is, majd a fejlődő országok lehetőségeit mérlegelték. A beszélgetés végén az amerikai elnökválasztás pénzügyi piacokra gyakorolt hatásait elemezték.

A konferencia második blokkját Konkoly Miklós, a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója nyitotta meg. Előadásában arra kereste a választ, mit tanultunk a befektetések terén az elmúlt 7-8 évben. Előadását a 2007. és a 2015. évi befektetési struktúra ismertetésével indította. Az elmúlt években a vegyes alapok és a származtatott termékekbe való befektetések térnyerése jellemezte. Az előadó ezt a folyamatot kedvezőnek ítélte meg, azonban csalódásként utalt arra, hogy a részvényalapok súlya csökkent, ugyanis ezekkel lehetne igazán nagy hozamot elérni és a gazdaságot fellendíteni. Ezután vázolta a válság kirobbanása óta történt eseményeket, illetve azok a befektetésekre gyakorolt hatásait.
Konkoly Miklóst Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója követte. Előadásában vázolta a BÉT utóbbi években elért eredményeit, illetve a kitűzött fejlesztési irányokat. Előadásában rávilágított arra, hogy az európai uniós támogatások és a Növekedési Hitelprogram kifutása után a magyar gazdaságnak égető szüksége lesz egy fejlettebb tőzsdére, ennek érdekében több fejlesztési irányt is említett. Az elsődleges cél a brand erősítése sikeres tőzsdei bevezetésekkel, illetve a befektetői bázis erősítése. Emellett a piaci szerkezet megújítására is törekszenek. Tervben van egy KKV piac létrehozása, illetve különböző bankok és tanácsadó cégek bevonásával egyfajta „tőzsdei előszoba” kialakítása. A befektetői bizalmat road show-k tartásával és erősebb monitoring rendszer kialakításával kívánják erősíteni.
A konferenciát egy panelbeszélgetés zárta, melynek résztvevői Al-Hilal István, a Fidelity Worldwide Investment értékesítési vezetője, Dócs János, a CIB Private banking igazgatója, Juscsák György, a JP Morgan igazgatója és értékesítési vezetője, Konkoly Miklós, valamint Zámbó Tibor, az UniCredit Private Banking befektetés stratégiai szakértője voltak. A beszélgetés fókuszában az állt, milyen termékfejlesztésekre számíthatunk itthon. Ezzel kapcsolatban a résztvevők álláspontja az volt, hogy inkább a meglévő termékek népszerűsítésére, az edukációra kellene helyezni a hangsúlyt új termékek fejlesztése helyett. A beszélgetés során szó esett a private banking szektor helyzetéről és az ingatlanpiac élénküléséről is. A beszélgetés zárásaként a robottanácsadók potenciális szerepét mérlegelték. Mindannyian úgy vélték, hogy a robotok nem szoríthatják ki az emberi tanácsadást. Ennek oka egyrészt az, hogy az ügyfelek kérdései túl komplexek ahhoz, hogy egy robotot beprogramozzunk ezek tökéletes megválaszolására. Másrészt a befektetők döntései nem feltétlenül racionálisak, aminek kezelése szintén problémát okozhat egy robotnak.

Összességében úgy gondoljuk, hogy a konferencián való részvétel nagyon hasznos volt az azon részt vevő tagjaink számára. A színvonalas előadások hozzájárultak tagjaink szakmai fejlődéséhez, segítséget nyújtottak a befektetési piac alaposabb megértéséhez, illetve ötletet adtak további elemzések elvégzéséhez.

Kiadvány és tárgyi eszköz
A szakkollégium tagságának utánpótlása szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szakkollégium tevékenységéről, eredményeiről valamilyen formában hírt adjunk, ezt a célt szolgálta éves kiadványunk, melyet a megítélt összegből végül 70 példányban tudtunk elkészíttetni. Emellett különböző előadóinknak, vendégeinknek, partnereinknek is juttattunk a kiadványból, illetve az idén júniusban tartottunk egy „Szülői értekezletet”, melynek keretén belül a tagság családja megismerhette kollégiumunk működését; nekik is juttattunk a kiadványból.
A sikeresen beszerzett hangfal nagy szolgálatot tett a kurzustananyag hatékonyabb átadásában, bízunk benne, hogy az eszköz még évekig fogja a kollégium működését szolgálni.

Összegzés, köszönetnyilvánítás

A Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően Szakkollégiumunk tagjai magas színvonalú szakmai konferencián és kurzusokon vehettek részt. Ezen programok hozzájárultak tagjaink személyes fejlődéséhez, és a megszerzett ismereteket később is hasznosítani tudják. A kiadványunk segített megismertetni szervezetünket szélesebb közönséggel.
Ezek alapján szeretnénk köszönetünket kifejezni a Nemzeti Tehetség Programnak a támogatásért és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk pártfogásukra.